Harivarasanam

Category: Generic
Published on 18 February 2014 Hits: 1153

Harivarasanam Viswamohanam

Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam

Arivimardhanam Nithyanarthanam

Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranakirtanm Bakhtamanasam

Bharanalolupam Narthanalasam

Arunabhasuram Bhoothanayakam

Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Pranayasathyakam Praananayakam

Pranathakalpakam Suprabhanjitham

Pranavamanidram Keerthanapriyam

Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Thuragavahanam Sundarananam

Varagadhayudham Vedavavarnitham

Gurukrupakaram Keerthanapriyam

Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Tribuvanarchitam Devathathmakam

Trinayanam Prabhum Divyadeshikam

Tridashapoojitham Chinthithapradam

Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Bhavabhayapaham Bhavukavaham

Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam

Dhavalavahanam Divyavaranam

Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Kalamrudusmitham Sundarananam

Kalabhakomalam Gathramohanam

Kalabhakesari Vajivahanam

Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Srithajanapriyam Chinthithapradam

Sruthivibhushanam Sadhujeevanam

Sruthimanoharam Geethalalasam

Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy saranam ayyappa